На 68 млн. лева е определена началната тръжна цена за „Техноекспортстрой“ EАД, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Стъпката за наддаване за 100% от капитала на дружеството е 1 млн. лева, а депозитът за участие в търга е в размер на 10 млн. лева. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 70-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на агенцията.
Цената на тръжната документация е 4 хил. лева и може да бъде закупена в срок до 20 дни от датата на обнародване на решението, уточняват от агенцията.<br /> <br /> Стратегическите инвеститори, които имат интерес към &bdquo;Техноекспортстрой&ldquo;, трябва да са съществуващи юридически лица, които осъществяват дейности по проектиране, строителство и инженеринг и/или проектиране и изпълнение на инженерни съоръжения, с приходи не по-малко от 30 млн. лева общо за последните три финансови години и положителен финансов резултат също за последните три финансови години.<br /> <br /> За финансовите инвеститори се изисква да управляват финансови активи и/или да притежават дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 100 млн. лева общо за последните три финансови години.<br /> <br /> До участие в търга няма да бъдат допуснати консорциуми (субекти във формата на търговски или граждански дружества, съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие в търга) и офшорни дружества, предупреждават от агенцията.<br /> <br /> В търга за дружеството няма да могат да участват още лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут.<br /> <br />