4,7% е очакваният икономически растеж през 2009 г., а прогнозираната инфлация в края на годината е 5,4 на сто. Това е заложено в одобрената бюджетна прогноза за периода 2009-2011 г.
Икономическата и фискална политика на правителството е насочена към поддържане на постигнатата трайна макроикономическа устойчивост, стимулиране конкурентоспособността на икономиката и качеството на социалните системи за подобряване на стандарта на живот. Провежданата антициклична фискална политика е съобразена с препоръките на Европейската комисия и Международния валутен фонд за дългосрочна стабилност на публичните финанси.

В прогнозата са включени мерки и политики, чиято цел е да стимулират икономиката и да поддържат инвестиционна активност, както и редица буфери за смекчаване на вероятни последици от финансовата криза върху реалния сектор.

Данъчно-осигурителната политика е ориентирана към стимулиране на икономическата активност и изсветляване на икономиката. Предвижда се запазване на водената до момента политика, насочена към опростяване на данъчното облагане и улесняване прилагането на данъчните закони. Осигурителната политика е насочена към излизане на заетите лица и техните доходи извън сивата икономика и увеличаване на реалния разполагаем доход на домакинствата.

В средносрочен аспект основната цел на фискалната политика е запазване устойчивостта на макроикономическите позиции. Инструменти за това са поддържане на консолидираните разходи (без вноската в общия бюджет на ЕС) до 40% от БВП, както и на положително салдо по консолидираната фискална програма не по-малко от 3% от БВП.

Едновременно с бюджетната прогноза за 2009-2011 г. Министерският съвет утвърди и разходните тавани по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити до 2011 г. и Актуализация на стратегията за управление на държавния дълг. /БЛИЦ