Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи имуществена санкция от 50 000 лв. на „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, гр. София, две имуществени санкции от 30 000 лв. на „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД, гр. София и „Си Ем Ес Райх–Рорвиг Хайнц” ЕООД, гр. София и имуществена санкция от 40 000 “Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах – Клон София”. Предприятията са санкционирани за нарушение на чл. 30 от Закона за защита на конкуренцията. Комисията постанови прекратяването му, съобщиха от комисията.
Преписката е образувана по молба на АД „Батков и Сие”, АД „Борислав Боянов и Ко”, АД „Варадинов и Ко”, АД „Георгиев, Тодоров и Ко”, АД „Делчев и съдружници”, АД „Димитров, Петров и Ко АД, „Добрев, Кинкин и Люцканов”, АД „Камбуров и съдружници”, АД „Пенков, Марков и партньори”, АД „Спасов и Братанов” и АД „Табаков, Табакова и съдружници” срещу „Волф Тайс Бизнес Сървис” ЕООД, „ДиЕлЕй Пайпер Вайс-Тесбах – клон София”, „Студио Легале Сути – България” ЕООД, „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД, „И. К. Рокас енд Партнърс” ООД, „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, „Си Ем Ес Райх – Рорвиг Хайнц” ЕООД и „Шонхерр България” ЕООД.
Целта на производството е да установи доколко поведението на ответните дружества съответства на добросъвестната търговска практика, по смисъла на §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗЗК, за чието съблюдаване е предвидена и разпоредбата на чл. 30 от Закона за защита на конкуренцията.

Събраните данни показват, че, без да са адвокатски сдружения, санкционираните предприятия предлагат, типично адвокатски услуги, пряко или опосредено чрез български адвокати, в качеството им на подизпълнители.
КЗК счита, че предлагането на адвокатски услуги от страна на търговски дружества, чрез използването на имената на известни чуждестранни кантори, представлява недобросъвестно поведение, тъй като по този начин се заобикаля приложението на разпоредбите на ЗА спрямо поведението на ответните страни. Това дава възможност на предприятията и техните представители да не спазват задълженията на адвокатите и да извършват действия, за които биха били подведени под отговорност за нарушение на ЗА.
Анализът сочи, че принципно, ако биха желали да се съобразят с националното законодателство и да се регистрират като адвокатски сдружения, респективно  като български или чуждестранни адвокати, ответните страни биха могли да го направят безпрепятствено, както това е направено от молителите по преписката. Комисията за защита на конкуренцията приема, че поведението на четирите дружества противоречи на добросъвестната търговска практика, по смисъла на чл. 30 от Закона за защита на конкуренцията  и следва да бъде санкционирано и преустановено. /БЛИЦ