Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков поема контрола на язовирите. Решението е взето на работна среща на министрите днес.
Икономическият министър ще ръководи експлоатацията и поддръжката им чрез НЕК, държавно предприятие &quot;Язовири и каскади&quot;.<br /> <br /> Това включва предприемането на принудителни административни мерки, като на първо място е безопасността на хората, каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Язовирите, които се използват за питейно-битови нужди и за енергийни цели, стават публична държавна собственост Трайчо Трайков.<br /> <br /> Всички язовири и микроязовири, с изключение на актуваните като общинска собственост и тези за питейно-битови нужди и за енергийни цели, стават публична държавна собственост под ръководството на земеделското министерство чрез &quot;Напоителни системи&quot;.<br /> <br /> Общините ще имат възможност в определен срок да заявят отказ от язовирите. В случаите, когато не се заяви отказ от собственост от тяхна страна и няма договор за управление с оператор на съответния язовир, оператор по право става &quot;Напоителни системи&quot;. Строителното министрество ще поддържа обобщен регистър на всички съоръжения във водния сектор - държавна и общинска собственост, чрез информацията, подавана от операторите на съоръженията.<br /> <br /> В десетдневен срок Министерствата на регионалното развитие, на околната среда и водите, на икономиката и на земеделието ще изготвят предложения за промени в Закона за водите, които да решат<br /> устойчиво проблема с язовирите и микроязовирите. Обсъждат се мерки, така че при обилно и бързо снеготопене да не се стигне до наводнения. Ще се направи преглед на малките язовири с технически неизправности, за да може &quot;Язовири и каскади&quot; да предприеме незабавни действия за техния ремонт.<br /> <br /> Язовирите в добро техническо състояние ще бъдат с освободен обем от поне 50 процента, за да не се стигне до преливания<br />