Проект „Ш@нс за реализация на младежите в България” за 15 млн.лв. ще изпълнява Агенцията по заетостта. Той е спечелен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в една и съща институция. Конкретен бенефициент е Главна дирекция &ldquo;Услуги по заетостта&rdquo;, а Договарящ орган - Дирекция &ldquo;Европейски фондове и международни програми&rdquo; в Агенцията по заетостта. <br /> <br /> Целта на Проекта е насърчаване заетостта на младежите, с оглед намаляване дела на младежката безработица в страната, чрез обучение за повишаване конкурентноспособността им, в съответствие с потребностите на пазара на труда. Той ще се изпълнява в областите Варна, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Софийска област, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.<br /> <br /> В проекта ще бъдат включени 10 400 регистрирани в ДБТ безработни младежи от 16 до 29 години, завършили минимум 7-ми клас в системата на народната просвета, заявили желания за включване в обучение. <br /> <br /> Безработните младежи не трябва да са участвали в същите обучения (вид, ниво и степен), включени в проекта, в рамките на действащи схеми за финансиране от националния бюджет, Програма ФАР на Европейския съюз и Оперативна програма &ldquo;Развитие на човешките ресурси&rdquo;. <br /> <br /> По Проекта ще се изпълняват следните дейности:<br /> <br /> 1. Провеждане на изследване за нуждите на работодателите от конкретно чуждоезиково обучение и обучение по информационни и комуникационни технологии на определени интервали от време.<br /> 2. Провеждане на изследване сред безработните от целевата група за наличието на желаещи за включване в обучение, съобразно техните нужди, на определени интервали от време.<br /> 3. Предоставяне на обучения от избрани чрез тръжна процедура обучаващи институции в областта на:<br /> - информационни и комуникационни технологии на 3100 младежи;<br /> - интензивно чуждоезиково обучение на 7300 младежи.<br /> 4. Извършване на мотивация и посредничество от ДБТ за трудова реализация и последващо кариерно развитие на безработни младежи.<br /> <br /> Проектът е с продължителност 21 месеца. /БЛИЦ<br /> <br />