Сградите вече ще имат енергиен паспорт (удостоверение), който ще бъде отделен от техническия, предвижда приетият от правителството проект на закон за енергийната ефективност.
Целта на новия нормативен акт е повишаване на енергийната ефективност като основен фактор за увеличаване на конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда. Това ще бъде постигнато чрез система от дейности и мерки за нарастване на енергийната ефективност при крайните потребители; развитие на пазара на енергийните услуги и т. н., съобщиха от правителствената информационна служба. При продажба на сградата или на част от нея, продавачът – собственик на сградата, ще предоставя на новия собственик оригинала на енергийното удостоверение, е записано в законопроекта. При отдаването й под наем наемателят ще получава копие от документа. Енергийното удостоверение за нови сгради или след реконструкция или преустройство ще се съставя преди въвеждане на сградата в експлоатация. То ще се актуализира на 7 години. Проектът предвижда определянето на национални индикативни цели за енергийни спестявания, които ще се разпределят между търговците с енергия; собствениците на сгради, подлежащи на задължително сертифициране и собствениците на промишлени системи, за които е задължително обследването за енергийна ефективност. Нарастването на ефективността при крайните потребители е фактор за намаляване на първичното енергийно потребление, смекчаване на вредното влияние на емисиите въглероден двуокис и останалите парникови газове. Националната индикативна цел за енергоспестяване за периода 2008-2016 г. е 9%, което възлиза на около 926 млн. лв. по цените на енергоносителите в момента. Очаква се с изпълнението й емисиите въглероден диоксид да намалеят с 1 627 хил. тона. Законопроектът регламентира финансовите инструменти за повишаване на енергийната ефективност. Предвижда се сключването на доброволни споразумения, чиято цел е насърчаване намаляването на потреблението на енергия чрез предоставяне на енергийни услуги от лица, регистрирани като търговци или чрез предприемане на действия за реализацията на такива мерки от самите крайни потребители. Предвидено е създаването на национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в България. Целта е осигуряването на достъпност и разполагаемост на информацията, която трябва да се събира по реда на закона. /БЛИЦ